Обявиха 1 и 2 юни за неприсъствени дни за общински фирми, организации, здравни и просветни заведения

DSC_1344

З А П О В Е Д

№ 920

От 30. 05. 2017 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на Решение № 478 по Протокол № 33 от 23.05.2017 г. на Общински съвет Враца

ОПРЕДЕЛЯМ:

1-ви юни /четвъртък/ 2017 година – Ден на град Враца и 2-ри юни /петък/ 2017 година – Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, за неприсъствени дни за общински фирми, общински бюджетни организации, здравни и просветни заведения със седалище и управление на територията на Община Враца.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Нина Дакева – Секретар на Община Враца.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на ръководителите на посочените институции и фирми и да се обяви чрез средствата за масова информация и на интернет страницата на Община Враца.

КАЛИН КАМЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *